Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Goudzaken Inkoop

 

1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Goudzaken Inkoop: de besloten vennootschap Goudzaken B.V., ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 76250024, gevestigd te Harderwijk, en/of de hieraan gelieerde vennootschappen of personen.
1.2 Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die de Producten en/of Diensten bij Goudzaken heeft besteld c.q. afgenomen.

1.3 Consument: de natuurlijke persoon (Klant) die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
1.4 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht. 1.5 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.

1.6 Overeenkomst: elke afspraak tussen Klant en Goudzaken tot het tot het leveren van Producten door Goudzaken ten behoeve van Klant.
1.7 Producten: alle door Goudzaken geleverde en te leveren edelmetalen zoals onder meer goud, zilver en alle overige edelmetalen die zijn besteld door Klant.

1.8 Dienst: de service en/of overige dienstverlening die op grond van de Overeenkomst aan Klant wordt geleverd, zoals onder meer, doch niet beperkt tot het openen en beheren van een Goudrekening ten behoeve van de Klant.
1.9 Goudrekening: een betaalrekening op naam van Klant bij een binnen SEPA gevestigde bank ten aanzien waarvan Goudzaken uit hoofde van de Overeenkomst geld kan (laten) betalen of kan (laten) ontvangen.

 

2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten (op afstand) waarbij door Goudzaken Producten worden aangeboden of geleverd aan de Klant. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Goudzaken derden worden betrokken en op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Klant.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover hij schriftelijk tussen Klant en Goudzaken zijn overeengekomen. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing, tenzij Goudzaken deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
2.3 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Klant en Goudzaken treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 

3 Het aanbod

3.1 Ieder aanbod is volledig vrijblijvend en heeft vanwege de koersschommelingen van de Producten een beperkte geldigheidsduur. Indien een aanbod een beperkte(re) geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.

3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

3.3.1 de prijs inclusief belastingen;

3.3.2 de eventuele kosten van verzending/aflevering; 3.3.3 de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst.

3.4 Alle afbeeldingen, specificaties, getallen tekeningen en/of andere gegevens in het aanbod zijn indicaties en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

3.5 Afbeeldingen bij Producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten. Goudzaken kan niet garanderen dat het getoonde exact overeenkomt met de uiteindelijk geleverde Producten.

 

4 Totstandkoming Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Goudzaken een opdracht van Klant schriftelijk of online heeft aanvaard.

4.2 Aanvaarding van de Opdracht door Goudzaken vindt plaats middels toezending van een opdrachtbevestiging door Goudzaken aan Klant. De Opdrachtbevestiging behelst en bevestigt de voorwaarden waaronder Goudzaken de opdracht aanvaard, waaronder doch niet beperkt tot, de identificatie, hoeveelheid, prijs en leveringsmethode van de Producten en/of Dienst.

4.3 Alle geoffreerde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW). De prijzen worden vermeld en afgerekend in Euro’s.

 

5 Uitsluiting van het herroepingsrecht

5.1 De waarden van edelmetalen wordt mede bepaald aan de hand van de actuele goud- en zilverkoersen. Teneinde speculaties te voorkomen zijn de door Goudzaken geleverde Producten daarom uitgesloten van het herroepingsrecht.

 

6 Levering en uitvoering

6.1 Goudzaken zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten en/of uitvoering van Diensten.
6.2 Iedere Overeenkomst leidt voor Goudzaken tot een inspanningsverplichting waarbij Goudzaken zich met de grootste zorgvuldigheid en naar beste vermogen kwijt van zijn verplichtingen.

6.3 Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan de Goudzaken kenbaar heeft gemaakt. Goudzaken levert niet aan postbusadressen. Eventuele kosten in verband met het Klant opgeven van een onjuist leveringsadres zullen bij Klant in rekening worden gebracht.
6.4 Indien voor de levering van bepaalde Producten door Goudzaken een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van Goudzaken op. Klant kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Klant kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe redelijke termijn stellen waarbinnen Goudzaken de Overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Klant een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst. 6.5 Na ontbinding conform het vorige lid zal Goudzaken het aankoopbedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

6.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij de Goudzaken tot het moment van bezorging aan de Klant en/of Consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

7 Goudrekening

7.1 Klant kan ervoor kiezen om bestelde Producten niet fysiek door Goudzaken aan Klant te laten uitleveren, maar door Goudzaken op te laten slaan bij een gespecialiseerde aanbieder. In dat geval opent Klant een account bij Goudzaken waarmee een Goudrekening wordt geopend voor Klant teneinde inzicht te verschaffen in de (goud)posities van Klant.

7.2 De kosten en voorwaarden voor het openen van account met daarbij behorende Goudrekening worden aan Klant vermeld en bevestigd in de Opdrachtbevestiging.
7.3 Tenzij anders overeengekomen worden de kosten voor de opslag van Producten en/of de kosten verwerking van transacties door Goudzaken maandelijks geïncasseerd van het opgegeven rekeningnummer van Klant. De incasso vindt plaats rond de 29e van de maand.

7.4 Klant staat ervoor in dat op de desbetreffende rekening steeds voldoende saldo staat. Klant zal zo nodig meewerken aan de verlening van de noodzakelijke machtigingen die het voor Goudzaken mogelijk maakt om de automatische incasso uit te voeren. Klant staat in dit kader in voor de juistheid van de door hem aan Goudzaken verstrekte gegevens.

7.5 In geval een incasso niet succesvol door Goudzaken kan worden uitgevoerd vanwege onder meer, doch niet beperkt tot, saldotekort, is Goudzaken gerechtigd om (een deel van) de positie(s) van Klant op de Goudrekening te verkopen teneinde de openstaande kosten te kunnen incasseren. Goudzaken zal nooit méér verkopen dan de openstaande kosten van Klant. Verkoop van (een deel van) de positie(s) van Klant zal tegen de op dat moment geldende marktconforme prijzen plaatsvinden. Een daarna eventueel resterend openstaand bedrag zal onverkort op Klant worden verhaald.

 

8 Tijdelijke buitengebruikstelling Product en/of Dienst

8.1 Goudzaken behoudt zich het recht voor om te allen tijde de aflevering van een Product en/of de levering van een Dienst tijdelijk buiten gebruik te (laten) stellen wanneer Goudzaken, al dan niet op instigatie van een leverancier of een (toezichthoudende) instantie, dit noodzakelijk acht omwille van de veiligheid en/of de integriteit van het betreffende Product en/of de betreffende Dienst, het doen van noodzakelijk (preventief) onderhoud, het herstel van een gebrek en/of het verhelpen van een storing of voor een aanpassing of verbetering van de computersystemen van Goudzaken en/of haar leverancier.

8.2 Goudzaken zal een buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantoortijden, laten plaatsvinden en Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstellingsbeslissing. Goudzaken zal wegens zodanige buitengebruikstelling nimmer tot enige schadevergoeding jegens Klant gehouden zijn.

 

9 Duur en opzegging van de Dienst

9.1 De Dienst wordt aangegaan voor een periode zoals vermeld in de Overeenkomst.

9.2 Klant kan de Dienst schriftelijk opzeggen bij Goudzaken met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Opzegging dient te geschieden tegen het einde van de maand.

 

10 Beëindiging van de Overeenkomst

10.1 Goudzaken is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Klant, indien Klant in gebreke blijft/blijven met voldoening van de door Goudzaken verzonden factuur, binnen 1 dag na schriftelijke aanmaning.

10.2 De Overeenkomst wordt voorts in haar geheel van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling beëindigd indien:

10.2.1 Surseance van betaling of faillissement van Klant is aangevraagd of
10.2.2 ten aanzien van Klant die natuurlijk persoon is een (wettelijke) schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
10.2.3 Klant overlijdt;
10.2.4 Klant, indien deze geen natuurlijk persoon is, wordt
ontbonden, opgeheven, gesplitst of fuseert.

 

11 Betalingsvoorwaarden

11.1 Klant is de prijs verschuldigd welke voortvloeit uit de met Goudzaken gesloten Overeenkomst. 11.2 Tenzij anders vermeld dient betaling dient steeds te geschieden binnen 1 dag na factuurdatum, op een door Goudzaken aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

11.3 Na het verstrijken van de overeengekomen termijn, ten hoogste 1 dag na de factuurdatum, is Klant in verzuim. Klant is vanaf het moment van verzuim aan Goudzaken over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd. In het geval van Consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In alle andere gevallen is De Klant een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij

de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
11.4 In geval er meerdere Klanten zijn, is elke Klant jegens Goudzaken hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het totale factuurbedrag in geval de Producten ten behoeve van al deze Klanten zijn besteld.
11.5 Door Klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Klant uitdrukkelijk dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 11.6 In het geval Klant bezwaar heeft tegen de hoogte van een factuur, dient hij deze op straffe van verval binnen één (1) dag na factuurdatum schriftelijk aan Goudzaken mede te delen. Het indienen van het bezwaar zal de betalingsverplichting van Klant niet opschorten.

 

12 Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle Producten worden onder eigendomsvoorbehoud geleverd en blijven derhalve het eigendom van Goudzaken totdat Klant aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, worden de Producten pas eigendom van Klant ná betaling van de laatste termijn.

12.2 Behoudens schriftelijke toestemming van Goudzaken is het Klant niet toegestaan om de rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.

12.3 Het is Klant niet toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten door te verkopen, te verhuren, in bruikleen te geven, te verpanden toe te wijzen en/of op enige andere wijze te bezwaren.

 

13 Intellectuele eigendom

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot een Product en/of Dienst en de (inhoud van) de website van Goudzaken berusten uitsluitend bij Goudzaken of haar leveranciers.

 

14 Beperking aansprakelijkheid en/of uitsluiting

14.1 Goudzaken is jegens Klant slechts aansprakelijk, voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, waarvan kan worden gesproken indien Goudzaken niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij uitvoering van de Overeenkomst.

14.2 Indien wordt aangetoond dat de schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Goudzaken, is de uit dien hoofde verschuldigde schadevergoeding beperkt tot de hoofdsom van de geleverde Producten en de daaromtrent gefactureerde bedragen, doch nooit meer dan hetgeen Goudzaken in de voorgaande zes maanden aan Klant verschuldigd is.

14.3 Indien door of in verband met de geleverde Producten door Goudzaken of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor hij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Goudzaken afgesloten (algemene) aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Goudzaken in verband met die verzekering draagt.

14.4 Goudzaken is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Goudzaken is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Klant waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving, verloren kans of beleggingsverliezen als gevolg van of in verband met de verkoop of aankoop van de Producten.

14.5 Goudzaken zal bij de inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Goudzaken is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Klant of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In dat geval is Klant, niet zijnde Consument, verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

14.6 De Klant vrijwaart Goudzaken tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Klant en Goudzaken samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van opzet of grove schuld van Goudzaken.

 

15 Risico-overgang

15.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop Producten aan de Klant in de macht van de Klant worden gebracht.

 

16 Onderzoek en reclames

16.1 Indien Klant een Consument is, is deze gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Consument te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Goudzaken te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Goudzaken in staat is adequaat te reageren. De Klant dient Goudzaken in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. In alle andere gevallen geldt het hiernavolgende lid.

16.2 De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Goudzaken te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Goudzaken te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Goudzaken in staat is adequaat te reageren. De Klant dient Goudzaken in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

16.3 Indien de Klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

16.4 Indien vaststaat dat een reclame terecht en tijdig is geuit zal Goudzaken de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk en/of noodzakelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant, ter keuze van Goudzaken, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwelvervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen.

16.5 In geval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen zaak aan Goudzaken te retourneren en de eigendom daarover aan Goudzaken te verschaffen, tenzij Goudzaken anders aangeeft.

16.6 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Goudzaken daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.

16.7 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur .nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

 

17 Toekomstgerichte Verklaringen

17.1 De website van Goudzaken kan verklaringen, ramingen of prognoses bevatten die worden beschouwd als “toekomstgerichte verklaringen” in de zin van de federale effectenwetgeving van de Verenigde Staten. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn per definitie speculatief en gebaseerd op de thans beschikbare informatie, bedrijfsplannen en prognoses omtrent toekomstige gebeurtenissen en trends. Zij zijn als zodanig omgeven met talloze risico’s en onzekerheden. De huidige resultaten en prestaties kunnen aanzienlijk afwijken van ervaringen van Goudzaken uit het verleden en haar huidige verwachtingen of prognoses. Goudzaken aanvaardt geen verplichting om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.

 

18 Overmacht

18.1 Goudzaken is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

18.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Goudzaken geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Goudzaken niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Goudzaken of van derden daaronder begrepen. Goudzaken heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Goudzaken zijn verbintenis had moeten nakomen.

18.3 Goudzaken kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

18.4 Voor zover Goudzaken ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Goudzaken gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

 

19 Incassokosten

19.1 Indien de Klant de vordering niet tijdig voldoet zal Goudzaken, na een schriftelijke aanmaning, zijn vordering ter incasso uit handen geven conform het bepaalde in de volgende twee bepalingen. 19.2 Indien de Klant Consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens het ‘Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepalend dat de zaak betrekking heeft op een uit Overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. Omdat Goudzaken een Btw-plichtige Goudzaken is, worden de incassokosten niet verhoogd met BTW.

19.3 Indien de Klant een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.
19.4 Goudzaken is te allen tijde gerechtigd om op (aanvullende) zekerheidsstelling te verlangen in de vorm van (bijvoorbeeld) een waarborgsom, een borgstelling of bankgarantie. Goudzaken zal in elk geval zekerheidsstelling verlangen indien hij, op grond van feiten en/of omstandigheden, in redelijkheid eraan kan twijfelen dat Klant aan zijn betalingsverplichtingen zal (kunnen) voldoen, dan wel in het geval Klant in een beperkt tijdsbestek ongebruikelijk hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke kosten verschuldigd wordt, dan wel indien hij geen vaste woon-, verblijf- /vestigingsplaats in Nederland (meer) heeft.

 

20 Toepasselijk recht

20.1 Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Klant en Goudzaken is Nederlands recht van toepassing.

 

21 Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

21.1 Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Goudzaken. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie van de algemene voorwaarden of de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

21.2 Goudzaken heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren. Indien Goudzaken de gewijzigde algemene voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Goudzaken de wijzigingen tijdig bekend maken. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen 31 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging in werking treden tenzij op de bekendmaking een latere datum wordt vermeld.

21.3 Indien Klant een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren kan hij de Overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen. Klant dient alsdan de opzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na de schriftelijke bekendmaking van de wijzing schriftelijk aan Goudzaken te vermelden.